Luontomatkailun rooli ja kehittämispotentiaali

Kirjoittaja Henna Konu, henna.konu[at]uef.fi

Hyvää YK:n biodiversiteettipäivää! Tänä vuonna biodiversitettipäivän teema linkittyy YK:n koko vuodelle asettamaan teemaan – kestävään matkailuun ”Sustainable tourism”. Päivän teema istuu hyvin aiheeseen, josta olen aikonut kirjoittaa jo pidempään eli luontomatkailun kehittämiseen ja luontomatkailun merkitykseen Suomessa. Luontomatkailu linkittyy vahvasti luontoresursseihin, ja kehittämisen ja kasvun edellytyksenä on myös turvata näiden luonnonresurssien säilyminen. Ekologisen kestävyyden ohella on kuitenkin muistettava myös taloudellinen ja sosio-kulttuurinen kestävyys. Loppujen lopuksi paikallisilla toimijoilla ja yrityksillä on suurin merkitys kestävyyden konkretisoitumiseen matkakohteissa.

Luonnon merkitys Suomen matkailussa

Matkailutoimialan merkitys Suomessa on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana. Muun muassa kansainvälisten matkailijoiden määrä on kasvanut ja Suomen tunnettuus matkakohteena on lisääntynyt. Olemme saaneet myös huomattavan paljon julkisuutta itsenäisyytemme juhlavuoden ansiosta eri kansainvälisissä medioissa, joissa on huomioitu erityisesti suomalainen luonto, luonnonilmiöt sekä paikalliset tavat, kuten mökkeily. Suomi onkin pitkälti profiloitunut luontomatkailukohteena, ja Visit Finlandin mielikuvamarkkinointi on vahvasti rakentanut ja tukenut tätä imagoa.

Suomessa matkailutoimialan arvostus suhteessa muihin toimialoihin on kuitenkin ollut vähäisempää kuin useiden muiden toimialojen. Viime vuodet ovat kuitenkin osoittaneet matkailualan tuoman suuren kasvupotentiaalin ja merkityksen (alue)taloudelle. Tämä on huomioitu myös hallituksen uudessa vuosille 2018-2019 tehdyssä toimintasuunnitelmassa Matkailu 4.0 -hankkeena. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä mainitaan luontomatkailun edellytysten vahvistaminen. Mutta mitä tällä käytännössä tarkoitetaan?

                                                            Kuva: Henna Konu.

Luontomatkailun kehittämispotentiaali

Luontomatkailu kokonaisuudessaan on laaja ilmiö ja se sisältää useita erilaisia kohteita, palveluntarjoajia, mutta myös eri toimialoja. Luontomatkailu linkittyykin hallituksen toimintasuunnitelmassa useaan eri teemaan. Matkailu 4.0 -hankkeessa luontomatkailun vahvistamista tukevat toimenpiteet, jotka liittyvät muun muassa matkailuyritysten digiosaamisen vahvistamiseen ja matkailun ympärivuotisuuden edistämiseen. Luontomatkailuyritykset ovat usein pieniä ja niiden mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia kanavia ovat usein rajallisia resursseista ja osaamisesta johtuen. Uudenlaiset yhteistyökanavat ja verkostot ovat yksi keino jakaa resurssikustannuksia toimijoiden välillä. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Suomessa matkailun suuralueet yhdistäisivät resurssinsa sosiaalisen median sisällöntuotannossa ja saisivat tätä kautta enemmän näkyvyyttä esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla.

Ympärivuotisuuden edistäminen on ollut matkailun kehittämisen tavoitteena jo useita vuosia. Eri alueilla on haasteita matkailijoiden houkuttelemiseksi eri sesonkeina; Lapissa tavoitellaan enemmän matkailijoita kesäajaksi ja järvialueella talviajaksi. Toisaalta sesonkiluonteisuus ei liity pelkästään vuodenaikoihin vaan se saattaa olla myös lyhemmän aikajänteen ongelma. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun luontokohteissa suurin matkailijamäärä ajoittuu viikonlopuille vuodenajasta riippumatta. Luonto tarjoaa kuitenkin loistavat puitteet ympärivuotisuuden lisäämiseksi. Luonnossa on esimerkiksi mahdollista tarjota erilaisia aisteihin liittyviä elämystuotteita, joissa luonto antaa säästä ja vuodenajasta riippuen erilaisia kokemuksia ja elämyksiä. Luonnon kiertokulun pohjalta rakennetut palvelukokonaisuudet, kuten erilaiset selviytymispaketit, mahdollistavat myös luonnon kokemisen eri vuodenaikoina. Suomalaisessa luontoympäristö tarjoaa myös erinomaiset puitteet pinnalla oleviin trendeihin liittyville matkailupalveluille, kuten digipaastolle ja uuteen luksukseen, hiljaisuuteen jarauhoittumiseen liittyville elämyspalveluille, jotka eivät ole riippuvaisia vuodenajoista.

                                          Kuva: Henna Konu.

Luontomatkailun kehittämiseen liittyy myös useita muita teemoja, kuten kulttuuriperinnön ja -ympäristöjen hyödyntäminen ja asiakaslähtöisyys kehittämistoimenpiteissä. Näistä ja yllämainituista teemoista löydät lisätietoa valtioneuvoston kanslian rahoittaman VirKein-hankkeemme julkaisusta.


Kommentit