Kestävä matkailu eurooppalaisissa kansallispuistoissa

kirjoittanut Antti Pitkämäki, julkaistu alunperin osoitteessa www.matkailututkimus.fi 9.12.2011.

Kesäkuussa 2010 alkanut MOT:n koordinoima kansainvälinen hanke “Sustainable Tourism in Enterprises, Parks and Protected Areas” (STEPPA) päättyi marraskuun 2011 lopussa. Hankkeen tavoitteena oli edesauttaa kestävällä pohjalla olevaa matkailua eurooppalaisissa kansallispuistoissa edistämällä tutkijoiden, kansallispuistotoimijoiden ja kansallispuistojen kanssa tekemisissä olevien yritysten välistä yhteistyötä. Tavoitteena oli myös tuoda esille, miten kestävyyden periaatteiden huomioiminen hyödyttää kansallispuistojen kanssa yhteistyössä olevia yrityksiä. Tutkimustietoa hankkeessa saatiin yrityksille ja kansallispuistokävijöille suunnatuilla kyselytutkimuksilla.

Kansallispuistojen kanssa tekemisissä oleville yrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi 900 yrittäjää useista eri Euroopan maista. Tulosten mukaan yrityksen ekotehokkuudella ja menestyksellä on myönteinen vaikutus toisiinsa. Ekotehokkaat yritykset ovat myös muita yrityksiä tyytyväisempiä taloudelliseen tilanteeseensa, mutta yritykset eivät viesti ympäristöystävällisyydestään kovin hyvin. Yrittäjien yleisin syy toimia ekologisesti on “vihreä” elämäntapa.
STEPPA:n kansallispuistokävijöille suunnatussa kyselyssä selvitettiin kävijöiden näkemyksiä kestävästä matkailusta. Tarkoituksena oli selvittää tuovatko kansallispuistojen kestävään virkistyskäyttöön liittyvät ympäristösertifikaatit lisäarvoa kävijöille. Kyselyyn vastasi 1300 kansallispuistokävijää seitsemästä eri Euroopan maasta. Tulosten mukaan kansallispuistokävijät ovat halukkaita toimimaan kestävästi matkaillessaan, heillä on jossain määrin myönteinen mielipide ympäristösertifikaateista ja -merkeistä, mutta he eivät tunnista erilaisia ympäristömerkkejä kovinkaan hyvin. Ympäristösertifikaatteihin liittyvän tiedon lisääminen voisi lisätä kiinnostusta sertifioituja tuotteita ja palveluita kohtaan.

Kansallispuistokävijä- ja yrityskyselyiden lisäksi muita STEPPA:n tuloksia on mm. kirjallisuuskatsaus kansallispuistoihin liittyvistä ekotehokkaista menetelmistä. Lisää tietoa hankkeesta, hankkeen tutkimusraportit ja muut dokumentit löytyvät täältä.

Kommentit